-
5 tipped
0PPP
plays
Posts (Unverified musician)
Elisa Eli on Il mio mondo  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Il mio mondo"
Elisa Eli on Il mio mondo  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "Il mio mondo"
Elisa Eli on Il mio mondo  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 2 coins on "Il mio mondo"
Elisa Eli on Come le pesche  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Come le pesche"
Elisa Eli on Come le pesche  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Come le pesche"
Elisa Eli on Come le pesche  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Come le pesche"
Elisa Eli on Verso la verità  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Verso la verità"
Elisa Eli on Verso la verità  3 years ago
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "Verso la verità"
Elisa Eli on Senza confini  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "Senza confini"
Elisa Eli on Abbracciarci ancora  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Abbracciarci ancora"
Elisa Eli on La mano che porgi  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 2 coins on "La mano che porgi"
Elisa Eli on Senza confini  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "Senza confini"
Elisa Eli on Senza confini  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "Senza confini"
Elisa Eli on DimmiDove  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "DimmiDove"
Elisa Eli on DimmiDove  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "DimmiDove"
Elisa Eli on DimmiDove  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "DimmiDove"
Elisa Eli on Abbracciarci ancora  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Abbracciarci ancora"
Elisa Eli on Abbracciarci ancora  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Abbracciarci ancora"
Elisa Eli on Dispair  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Dispair"
Elisa Eli on Dispair  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Dispair"
Elisa Eli on La mano che porgi  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "La mano che porgi"
Elisa Eli on Errore  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "Errore"
Elisa Eli tipped 3 coins on "Con le mani sui freni "
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "La mappa dei tuoi sogni"
 
Elisa Eli tipped 3 coins on "La mappa dei tuoi sogni"
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "La mappa dei tuoi sogni"
 
Elisa Eli tipped 2 coins on "La meccanica del cuore"
 
Elisa Eli tipped 1 coin on "La meccanica del cuore"
Elisa Eli on Sei  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 2 coins on "Sei"
Elisa Eli on Sei  4 years ago
 
Elisa Eli tipped 2 coins on "Sei"